Местна инициативна рибарска група

Начало

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.081 „ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАЦИИ В РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ "ПОМОРИЕ"

мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите“

20.10.2021 г.
new logos PMDR bgНа основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.081 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите“, мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.

Прочети още...

ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

new logos PMDR bgОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

МИРГ „ПОМОРИЕ“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
15.10.2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.083 по Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна иниц

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

по процедура чрез подбор на проекти

BG14MFOP001-4.083 по Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Поморие“, финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР), одобрени със Заповед № МДР–ИП–01–85/18.07.2018 г.

одобрени с доклад № 93-5603/ 06.10.2021 г.

от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г.

Въпрос:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Прочети още...

СНЦ "Местна инициативна рибарска група Поморие" организира Информационен ден във връзка със стратегията за "Водено от общностите местно развитие" на СНЦ МИРГ Поморие

СНЦ "Местна инициативна рибарска група Поморие" организира Информационен ден във връзка със стратегията за "Водено от общностите местно развитие" на СНЦ МИРГ Поморие

С дневен ред:

Прочети още...