Местна инициативна рибарска група

Начало

Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020)

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е новия фонд за политиките на ЕС в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 – 2020 г.

Той е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се допълват взаимно и имат за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа. С Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. си създава Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Прочети още...

Стартира приемът на проекти по мярка 4.2 "Изпълнение на стратегиите за ВОМР" - 18/08/2017

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”.

Прочети още...