Местна инициативна рибарска група

Информационни материали

Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020)

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е новия фонд за политиките на ЕС в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 – 2020 г.

Той е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се допълват взаимно и имат за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа. С Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. си създава Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Прочети още...