Местна инициативна рибарска група

Новини

Нови възможности за кандидатстване с проекти по Стратегията на СНЦ "МИРГ Поморие"

Logo Rull 100Сдружение „Местна инициативна рибарска група Поморие“ /МИРГ Поморие/ и Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подписаха допълнително споразумение към Стратегия за Водено от общностите местно развитие, с което бяха одобрени промени за нови възможности за кандидатстване с проекти.

Финансова помощ се увеличава до 80% от общия размер на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, свързани с дребномащабен крайбрежен риболов по Мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ „Поморие“ и Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие

В частта на Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ се увеличава общият бюджет на мярката, максималният размер на общите допустими разходи за проект.
Допълват се разходи за проекти за рибарски сдружения, като се дава възможност за финансиране на риболовни консумативи, специализирано работно облекло, спасително оборудване за безопасност и др.

Увеличава се максималният размер на общите допустими разходи за проект по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ и Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“.

Във всички мерки от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ се допълват съществуващи разходи и се удължава действието на мерките през 2021г.

Успешното прилагане на Стратегията на МИРГ Поморие ще допринесе за балансираното и устойчиво развитие на икономическите дейности и дейностите в обществена полза на територията на база местните природни, човешки и културни ресурси.

За повече информация - от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа в офиса на СНЦ "МИРГ Поморие", Рибарско пристанище - Поморие, ул. Кубрат № 8, помещение № 2