Местна инициативна рибарска група

Новини

Обществено обсъждане на предстоящия прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ - 04/08/2017

УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“.

Прочети още...
Категория:

Стартира приемът на проекти по мярка 4.2 "Изпълнение на стратегиите за ВОМР" - 18/08/2017

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”.

Прочети още...
Категория:

Започна приемът на проекти по мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ - 24/08/2017

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“.

Прочети още...
Категория: