Местна инициативна рибарска група

Обяви

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.080 „ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА РИБАРСКИЯ РАЙОН“ ОТ СВОМР НА МИРГ “ПОМОРИЕ”

мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“
 
new logos PMDR bg

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“, като 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ има за цел да повиши конкурентоспособността и устойчивостта на територията на МИРГ „Поморие” чрез насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за: 

- Повишаване привлекателността на рибарския район, като място за живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, насърчаване на културното наследство, в т.ч. морското културно наследство, социални услуги и др.; 

- Диверсификация на дейностите в рибарския район и тяхното използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за укрепване на чувството за местна идентичност;

Реализацията на дейностите по проектите ще се постигне насърчаване и подпомагане на инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малки обекти от средата на живот,  туристическото, културното, природното и морското наследство, разнообразяване на социалните услуги и диверсификация на дейностите в рибарския район.

Режимите на държавна помощ за всяка от допустимите дейности по мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район” на МИРГ Поморие, които ще се подпомагат по настоящата процедура за подбор на проекти, са два: определяне на финансовото подпомагане като „непомощ“ и определяне на финансовото подпомагане като „помощ“.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 889 533.00 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000.00 лв.

            Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 391 166.00 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Поморие“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват: Общините на територията на МИРГ „Поморие“;

Юридически лица (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Читалища, регистрирани и вписани по Закона за народните читалища;

Рибарски сдружения на територията на МИРГ „Поморие;

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурите за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИРГ Поморие и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ Поморие.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните дейности:

  • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи обекти от средата за живот;
  • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на обекти, свързани с морското културното наследство, на туристически и природни обекти;
  • Диверсификация на дейностите в рибарския район и тяхното използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за укрепване на чувството за местна идентичност;
  • Запазване на историческото и морското културно ноу-хау в МИРГ „Поморие”;
  • Провеждане на събития, свързани с риболова и морските традиции в района;
  • Изграждане и ремонт на исторически дървени лодки;
  • Реализиране на действия, вкл. строителни за по-добро интегриране на плажа и риболовния живот с местната селска общност;
  • Оборудване за мониторинг на жизнения цикъл на представителите на морската флора и фауна, което се предава по интернет и може да се използва от ученици и други заинтересовани лица в живота на рибите.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Поморие“ - http://mirg-pomorie.eu/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 07.09.2021 г.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 27.10.2021 г.

Трети краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.12.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.