Местна инициативна рибарска група

Обяви

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.085 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ“ МИРГ ПОМОРИЕ

мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”
 
new logos PMDR bg

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.085 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.085 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ има за цел да повиши конкурентоспособността и устойчивостта на територията на МИРГ „Поморие” чрез насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за:

  - изграждане на модерна рибарска инфраструктура на територията на МИРГ „Поморие, която ще допринесе за постигане на конкурентоспособно и устойчиво развитие на сектор „Рибарство и аквакултури“;

  - подобряване състоянието на риболовната инфраструктура, свързана с модернизирането, доизграждането и дооборудването на неподпомогнатите рибарски пристанища, лодкостоянки, места за разтоварване, места за укритие, рибни борси, отговарящи на изискванията и стандартите на законовите разпоредби на съответния тип обекти.

Посредством прилагането на процедура „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от СВОМР на МИРГ „Поморие“ ще се постигне подобряване състоянието на риболовната инфраструктура, свързана с модернизирането, доизграждането и дооборудването на неподпомогнатите рибарски пристанища, лодкостоянки, места за разтоварване, места за укритие, рибни борси, отговарящи на изискванията и стандартите на законовите разпоредби на съответния тип обекти, както и на общоевропейските цели за намаляване на изхвърлянията на нежелания улов, за повишаване ресурсната ефективност, ограничаване на приноса към климатичните промени и опазване на околната среда.

По отношение на приложимия режим за държавни помощи, подпомагането по настоящата мярка не представлява държавна помощ.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.085 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 782 332.00 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 391 166.00 лв.

 

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Поморие“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

  • Юридически лица или Еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище на територията на действие на МИРГ Поморие;
    Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

 

  • Общини или държавни учреждения със седалище на територията на действие на МИРГ „Поморие“.
    Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИРГ „Поморие“ и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ „Поморие“.

 

Безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на иновации в рибарството и аквакултурите, се предоставя за следните дейности:

  • Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибните борси, извършени с цел да се повиши качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти, да се подобри енергийната ефективност, да се подпомогне опазването на околната среда и да се подобрят безопасността и условията на труд, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци.

ВАЖНО: Поне 70% от капацитета на рибарските пристанища следва да бъде използван от риболовни кораби и рибарски лодки.

  • Инвестиции, свързани с изграждането или осъвременяването на покрити лодкостоянки.
  • Дейности, свързани с информация и комуникация на проектите, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“;

Документите определящи условията за кандидатстване, условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Поморие“ - http://mirg-pomorie.eu/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 20.10.2021 г.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 09.12.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.