Местна инициативна рибарска група

Обяви

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.083 "Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ-Поморие"

мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“
 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (УО на ПМДР 2014-2020 г.) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.083 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“.

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.083 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ има за цел повишаване конкурентоспособността и устойчивостта на територията на МИРГ „Поморие” чрез насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за:

 • Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън сектор „Рибарство”;
 • Диверсификация в рамките на риболовния сектор;
 • „Син“ растеж;
 • Оползотворяване на туристическия потенциал на МИРГ „Поморие” и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;
 • Поддържане на заетостта и създаване на нови работни места.

Посредством прилагането на процедура №BG14MFOP001-4.083 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от СВОМР на МИРГ „Поморие“ ще се постигне подпомагане насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за: разнообразяването на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън сектор „Рибарство”, диверсификацията в рамките на риболовния сектор, насърчаването на „Синия“ растеж, оползотворяване на туристическия потенциал на района, основан на местни ресурси, поддържане на заетостта и създаване на нови работни места.

По отношение на приложимия режим за държавни помощи, подпомагането по настоящата мярка не представлява държавна помощ.

Процедурата чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.083 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 391 166.00 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 3 000 лв.

            Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 391 166 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Поморие“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

Клонове на чуждестранни юридическите лица, регистрирани в Република България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

 • Рибари и рибарски обединения/сдружения, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИРГ „Поморие“ и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ „Поморие“.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 • Диверсификация на първични производствени дейности (например нови риболовни техники и принадлежности), вкл. диверсификация в рамките на риболовния сектор;
 • Диверсификация на икономическите дейности на сектора на рибарството, включително пускането на пазара на нови услуги, свързани с туристическия сектор и развитието на съществуващите услуги и др.;
 • Диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на рибата (при дейности, които добавят стойност към рибни продукти: директни продажби, маркетинг, др.);
 • Разнообразяване на нерибарските дейности с мерки за плетене на мрежи и производство на рибарски принадлежности;
 • Създаване на туристически места тип къмпинги в близост до рибарските селища;
 • По-широка диверсификация на рибарския район в сектори и дейности като туризъм, култура, услуги, морски сектор, занаяти и т.н.;
 • Добавяне на стойност към местни продукти, дребномащабна преработка;
 • Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности;
 • Инвестиции в човешкия капитал;
 • Подпомагане на  ученето през целия живот;
 • Създаване на мрежи от контакти, насърчаващи разпространението на знания и услуги, които допринасят за подобряване на общите резултати и конкурентоспособност на операторите.

Документите определящи условията за кандидатстване, условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Поморие“ http://mirg-pomorie.eu/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище, относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 24.11.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи: