Местна инициативна рибарска група

Обяви

СНЦ "Местна инициативна рибарска група Поморие" организира Информационен ден във връзка със стратегията за "Водено от общностите местно развитие" на СНЦ МИРГ Поморие

СНЦ "Местна инициативна рибарска група Поморие" организира Информационен ден във връзка със стратегията за "Водено от общностите местно развитие" на СНЦ МИРГ Поморие

С дневен ред:

Среща с бенефициенти и други заинтересовани страни за представяне на пакет документи за кандидатстване по мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ „Поморие““ и мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИРГ Поморие“

Безвъзмездна финансова помощ по тези мерки се предоставя за закупуване на ново оборудване, подобряване състоянието на съществуващите рибарски лодки, създаване на мидени плантации за филтриране на водата около заустването на ПСОВ Поморие, подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малки рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности, развитие на съществуващи услуги в туристическия сектор, въвеждане на нови технологии в сферата на рибарството и аквакултурите и други.

Мероприятието ще се проведе както следва:

23.09.2021г. (четвъртък) от 11:30 ч. гр. Поморие, Рибарско пристанище
Поморие; ул. „Кубрат“ № 8

ПЛАКАТ "МИРГ-Поморие"