Местна инициативна рибарска група

Обяви

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ МИРГ ПОМОРИЕ

На основание Раздел 4 от Вътрешните правила на СНЦ „МИРГ-Поморие“ и Указания от УО на ПМДР 2014-2020г. във връзка с изпълнението на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ПМДР, както и чл. 11 от Споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-85, СНЦ МИРГ Поморие кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти - оценители.

Всички успешно преминали процедурата кандидати за външни експерти – оценители за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Поморие, утвърдени в списък от 07.10.2019г. запазват правото си за участие.

Всички документи могат да бъдат изтеглени от линковете по-долу:

1. Покана_Оценители_МИРГ_Поморие

2. Заявление за участие

3. CV

4. Декларация лични данни

5. Декларация оценител