Местна инициативна рибарска група

Обяви

СНЦ „МИРГ-Поморие“ организира информационен ден във връзка със стратегията за „Водено от общностите местно развитие“

СНЦ "Местна инициативна рибарска група Поморие" организира Информационен ден във връзка със стратегията за "Водено от общностите местно развитие" на СНЦ МИРГ Поморие

С дневен ред:

Среща с бенефициенти и други заинтересовани страни за представяне на пакет документи за кандидатстване по мярка 3 "Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ "Поморие" за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата"

Мероприятието ще се проведе както следва:

16.10.2020г. (петък) от 14:30 ч. гр. Поморие, Рибарско пристанище Поморие; ул. "Кубрат" № 8

Присъствието е желателно!

Заповядайте!