Местна инициативна рибарска група

Обяви

Удължаване периода за прием на заявления за участие в конкурс за избор на външни оценители на проекти към стратегията за ВОМР на СНЦ "МИРГ Поморие"

На основание Раздел 4 от Вътрешните правила на СНЦ "МИРГ Поморие" и Указания от УО на ПМДР 2014-2020г. във връзка с изпълнението на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ПМДР, както и чл. 10, т.11 от Споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-85, СНЦ "МИРГ Поморие" кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти - оценители, като удължава периода за прием на заявления за участие в процедурата.

Периода за прием на Заявления за участие в процедура за избор на външни експерти – оценители на проекти към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИРГ Поморие" е с начална дата 25.02.2021г. и крайна дата 24.03.2021г.

Всички успешно преминали процедурата кандидати за външни експерти – оценители за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Поморие, утвърдени в списък от 07.10.2019г. и 27.04.2020г. запазват правото си за участие.

Всички документи могат да бъдат изтеглени от линковете по-долу: