Местна инициативна рибарска група

Обяви

ОБЯВА за прием на проектни предложения

по процедура № BG14MFOP001-4.003 МИРГ Поморие "Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ”

 

Местна инициативна рибарска група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG14MFOP001-4.003 МИРГ Поморие "Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГПоморие, финансирана чрез Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Прочети още...
Категория:

Покана за свикване на ОС на Сдружение "МИРГ Поморие"

Управителният съвет на Сдружение "МИРГ Поморие", гр.Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 20.03.2019г. от 16:00часа на адреса на Сдружението гр.Поморие, Рибарско пристанище, ул.Кубрат №8, помещение 2, при следния дневен ред:

ВИЖ ПОКАНАТА

Категория: