Местна инициативна рибарска група

Обяви

Обява за прием на проектни предложения

по процедура № BG14MFOP001-4.020 МИРГ Поморие "Mярка 2 Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие““ към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ”

Прочети още...
Категория:

УДЪЛЖАВАНЕ ПЕРИОДА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ МИРГ ПОМОРИЕ

На основание Раздел 4 от Вътрешните правила на СНЦ „МИРГ – Поморие“ и Указания от УО на ПМДР 2014-2020г. във връзка с изпълнението на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ПМДР, както и чл. 11 от Споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-85, СНЦ МИРГ Поморие кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти – оценители, като удължава периода за прием на заявления за участие в процедурата.

Прочети още...
Категория:

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ МИРГ ПОМОРИЕ

На основание Раздел 4 от Вътрешните правила на СНЦ „МИРГ-Поморие“ и Указания от УО на ПМДР 2014-2020г. във връзка с изпълнението на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ПМДР, както и чл. 11 от Споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-85, СНЦ МИРГ Поморие кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти - оценители.

Прочети още...
Категория: