Местна инициативна рибарска група

Начало

Прием на проектни предложения по процедура № BG14MFOP001-4.113 МИРГ Поморие " Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ ,,Поморие““ към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ”

ОБЯВА

за прием на проектни предложения

по процедура № BG14MFOP001-4.113 МИРГ Поморие " Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ ,,Поморие““ към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ”

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 1. Микро, малки и средни предприятия, които са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и имат седалище на територията на действие на МИРГ „Поморие“;
 1. Представители на сектор „Рибарство“, на територията на МИРГ „Поморие“, регистрирани по реда на Закона за рибарство и аквакултури, които притежават валидно Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

Клонове на чуждестранни юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности

 1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновацията/ иновациите;
 2. Подобряване състоянието на съществуващите рибарски лодки;
 3. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по мярката;
 4. Трансфер на знания;
 5. Създаване на мидени плантации за филтриране на водата около заустването на ПСОВ Поморие.
 6. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;
 7. Въвеждане на нови технологии в сферата на рибарство и аквакултурите;
 8. Малки демонстрационни пилотни проекти, с потенциал за мултиплициране на резултата;
 9. Дребномащабни инвестиции в инфраструктура, които са предварителни условия за иновации и по-нататъшно развитие;

2.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Първи краен срок за подаване на проектните предложения е 29.08.2022г. 17:00 часа.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения е 18.10.2022г. 17:00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

3.БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 150 000 лв.

4.МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 25 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 150 000 лв.

Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по мярката.

ВАЖНО: Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент, заедно със свързаните с него лица, съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон за целия Програмен период по мярката е 150 000 лв. БФП.

5.ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Изпълнителен директор – Георги Петков, 0882 42 00 86, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Подробна информация можете да получите в офиса на МИРГ Поморие на адрес: град Поморие, ул. „Кубрат“ № 8, Помещение 2, тел. 0882 42 00 86.

Документи за кандидатстване и информация

1.Условия за кандидатстване

 1. Приложения към условия за кандидатстване
 2. Условия за изпълнение

4.Приложения към условия за изпълнение

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://umis2020.government.bg/#/procedures/1736/allDocs/declarations/191?rf=1654087143000

Документи за изтегляне:

Обява Мярка 3

Заповед Мярка 3

Условия за кандидатстване Мярка 3_30.05.22

Условия за изпълнение Мярка 3_30.05.22

Приложения към условия за кандидатстване _ 13.05.2022

Приложения към условия за изпълнение_13.05.2022