Местна инициативна рибарска група

Информационни материали

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.083 по Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна иниц

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

по процедура чрез подбор на проекти

BG14MFOP001-4.083 по Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Поморие“, финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР), одобрени със Заповед № МДР–ИП–01–85/18.07.2018 г.

одобрени с доклад № 93-5603/ 06.10.2021 г.

от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г.

Въпрос:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Прочети още...

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

МИРГ „Поморие“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2020 г

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“