Местна инициативна рибарска група

Обяви

Списък с успешно преминалите процедурата кандидати за външни експерти-оценители на проекти към Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИРГ Поморие“

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ”
Списък с успешно преминалите процедурата кандидати за външни експерти-оценители на проекти към Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИРГ Поморие“

Прочети още...
Категория:

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.085 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ“ МИРГ ПОМОРИЕ

мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”
 
new logos PMDR bg

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.085 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

Прочети още...
Категория:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.083 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА РИБОЛОВА С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ ИЛИ ИЗВЪН НЕГО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ „ПОМОРИЕ" ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ ПОМОРИЕ

Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“
new logos PMDR bg

22.07.2021 г.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.083 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“, Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от стратегията за ВОМР на МИРГ Поморие.

Прочети още...
Категория:

СНЦ "МИРГ-Поморие" организира информационен ден във връзка със стратегията за "Воденото от общностите местно развитие"

СНЦ "МИРГ-Поморие" организира информационен ден във връзка със стратегията за "Воденото от общностите местно развитие"

С дневен ред:

Среща с бенефициенти и други заинтересовани страни за представяне напакет документи за кандидатстване по мярка 3, 4, 5 и 1.8 от Стратегия за ВОМР на СНЦ "МИРГ Поморие"

Мероприятието ще се проведе както следва:

29.07.2021 г. (четвъртък) от 10:30 ч. гр. Поморие, Община Поморие; ул. "Солна" № 5

Присъствието е желателно!

Заповядайте!

Прочети още...
Категория:

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.082 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СВОМР НА МИРГ “ПОМОР

мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”
 
new logos PMDR bg

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ по ПМДР - по Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“, от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“, като 

Прочети още...
Категория: