Местна инициативна рибарска група

Обяви

СНЦ "МИРГ-Поморие" организира информационен ден във връзка със стратегията за "Воденото от общностите местно развитие"

СНЦ "МИРГ-Поморие" организира информационен ден във връзка със стратегията за "Воденото от общностите местно развитие"

С дневен ред:

Среща с бенефициенти и други заинтересовани страни за представяне напакет документи за кандидатстване по мярка 3, 4, 5 и 1.8 от Стратегия за ВОМР на СНЦ "МИРГ Поморие"

Мероприятието ще се проведе както следва:

29.07.2021 г. (четвъртък) от 10:30 ч. гр. Поморие, Община Поморие; ул. "Солна" № 5

Присъствието е желателно!

Заповядайте!

Прочети още...
Категория:

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.082 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СВОМР НА МИРГ “ПОМОР

мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”
 
new logos PMDR bg

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ по ПМДР - по Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“, от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“, като 

Прочети още...
Категория:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.085 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ ПОМОРИЕ

мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”
new logos PMDR bg

17.06.2021 г.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.085 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от стратегията за ВОМР на МИРГ Поморие.

Прочети още...
Категория:

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.080 „ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА РИБАРСКИЯ РАЙОН“ ОТ СВОМР НА МИРГ “ПОМОРИЕ”

мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“
 
new logos PMDR bg

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“, като 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“

Прочети още...
Категория:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.082 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“ ОТ

мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“

new logos PMDR bg10.05.2021 г.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.082 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“, мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от Стратегия на МИРГ „Поморие“.

Прочети още...
Категория: