Местна инициативна рибарска група

Обяви

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.038 „ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, И СМЕКЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.038 „ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, И СМЕКЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА“
 
мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата
Прочети още...
Категория:

Информационен ден във връзка със стратегията за „Водено от общностите местно развитие“

СНЦ „Местна инициативна рибарска група Поморие“ организира Информационен ден във връзка със стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ МИРГ Поморие

С дневен ред: Среща с бенефициенти и други заинтересовани страни за представяне на пакет документи за кандидатстване по мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“

Прочети още...
Категория:

УС на МИРГ-Поморие свиква Общо събрание

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие”, гр. Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 29.09.2020г. от 16:00 часа на адреса на Сдружението гр. Поморие, ул. Кубрат № 8, помещение 2, при следния дневен ред:

Прочети още...
Категория: