Местна инициативна рибарска група

Обяви

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.060 „ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА РИБАРСКИЯ РАЙОН“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарски

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.060 „ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА РИБАРСКИЯ РАЙОН“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“

Прочети още...
Категория:

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.038 „ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, И СМЕКЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА“

мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата
Прочети още...
Категория: