Местна инициативна рибарска група

Обяви

Обява за прием на проектни предложения

по процедура № BG14MFOP001-4.020 МИРГ Поморие "Mярка 2 Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие““ към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ”

Прочети още...
Категория: