Местна инициативна рибарска група

Обяви

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ МИРГ ПОМОРИЕ

На основание Раздел 4 от Вътрешните правила на СНЦ „МИРГ-Поморие“ и Указания от УО на ПМДР 2014-2020г. във връзка с изпълнението на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ПМДР, както и чл. 11 от Споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-85, СНЦ МИРГ Поморие кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти - оценители.

Всички успешно преминали процедурата кандидати за външни експерти – оценители за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Поморие, утвърдени в списък от 07.10.2019г. запазват правото си за участие.

Прочети още...
Категория:

Покана за свикване на Общото събрание на Сдружение "МИРГ Поморие"

Управителният съвет на Сдружение "МИРГ Поморие", гр.Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 13.02.2020г. от 16:00часа на адреса на Сдружението гр.Поморие, Рибарско пристанище, ул.Кубрат №8, помещение 2, при следния дневен ред:

ВИЖ ПОКАНАТА

Категория: