Местна инициативна рибарска група

Начало

Списък с успешно преминалите процедурата кандидати за външни - експерти оценители за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Поморие.

Списък с успешно преминалите процедурата кандидати:

Пореден №

Входящ №

Дата на получаване

Кандидат

Проверка за административно съответствие и допустимост

Професионален опит и квалификация

Забележка

Решение на комисията

1.

1

23.04.2020г.

Ива Якимова

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

2.

2

23.04.2020г.

Владимир Дуков

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

 

3.

 

 

3

 

 

 

24.04.2020г.

 

Кремена Чиликова

 

ДА

 

 

ДА

 

 

-

 

 

Отговаря на изискванията

 

Заповед утвърждаване списък КППП