Местна инициативна рибарска група
Lack of access rights - File 'http:/www.eufunds.bg/sites/default/files/styles/400_x_400/public/uploads/pmdr/editor/new_logos-PMDR_bg.png'

Начало

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.038 „ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, И СМЕКЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА“

мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата
лого

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.038 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.038 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ има за цел да повиши устойчивото развитие на територията на МИРГ „Поморие” от гледна точка на изменението на климата и балансирания подход към околната среда, чрез:

1. Диверсификация на риболовните дейности с оглед на предизвикателствата в следствие от изменението на климата.

2. Засилване на взаимодействието между местната рибарска общност и научните институти с оглед по – лесната адаптация на рибарския район към задълженията, обвързани с изменението на климата.

3. Опазване на околната среда в рибарския район и борба със замърсяванията.

4. Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.038 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 350 000.00 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 25 000.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 75 000.00 лв.

Финансовата помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, от които  85 на сто  са осигурени от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

- Общините на територията на МИРГ „Поморие“ - Община Поморие;

- Юридически лица (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

- Физически лица на територията на МИРГ „Поморие”, регистрирани по реда на Закона за рибарството и аквакултурите, които притежават валидно Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

- Юридически лица или Еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по реда на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурите за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Проектите по мярката следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Поморие“ и кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление или постоянен адрес на територията на действие на МИРГ „Поморие“ и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ „Поморие”.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните дейности:

1. Насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използването на рибните ресурси и предлагат нови източници на приходи на рибарските райони.

2. Популяризиране и информиране на местните предприемачи и населението за подходящото поведение и ползването на подходящи технологии, способстващи адаптирането към климатичните промени, опазването на околната среда и биоразнообразието и т.н.

3. Сътрудничество между рибарските общности и научните организации и насърчаването на опазването на околната среда в района.

4. Услуги по почистване и борба със замърсяването.

5. Защита на околната среда в рибарския район с цел запазване на неговата привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване, и развитие на националното природно и архитектурно наследство.

6. Предпазване на делфините от нежелан улов и съприкосновение с рибарските принадлежности.

7. Закупуване на оборудване за проследяване състоянието на Черно море в обхвата на МИРГ „Поморие“ и извършване на спасителни операции.

8. Изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие (НПРД), по-специално мерки от Плановете за управление на защитените зони и насочени към запазване и възстановяване на биоразнообразието.

9. Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди, с цел ефективно използване на ресурсите.

10. Обединяване на различните заинтересовани страни за решаване на някои от проблемите, свързани с изменението на климата и замърсяването, причинено от източници, разположени край бреговата ивица и в крайбрежни води, които подлагат на риск морските екосистеми и вътрешни водоеми и застрашават добива в тях.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Поморие“ - http://mirg-pomorie.eu/.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 08.09.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения - 17:00 часа на 28.09.2020 г.

Условия за кондидатстване може да видите ТУК.

Условия за изпълнение може да видите ТУК.

Приложение към условия за кондидатстване може да видите ТУК.

Приложения към условия за изпълнение може да видите ТУК.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.