Местна инициативна рибарска група

Информационни материали

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

МИРГ „Поморие“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2020 г

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“