Местна инициативна рибарска група

Новини

Представят пред рибарите в Поморие две важни мерки от Стратегията за ВОМР, с финансиране до 150 хил. лева

Информационна среща с бенефициенти ще проведе Сдружението с нестопанска цел Местната инициативна рибарска група /СНЦ МИРГ/ - Поморие. Пред заинтересованите страни ще бъдат представени в детайли Мярка 1- „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“ и Мярка 2 – „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегията за ВОМР № МДР-ИП-01-85/18.07.2018 г.

Събитието ще се проведе на 18-ти октомври, петък от 10:30 ч. в базата на новото рибарско пристанище в гр. Поморие на ул. Кубрат №8.

Прочети още...
Категория:

Важни мерки от стратегията за ВОМР пред рибарската общност в Поморие

Информационна среща с бенефициенти и други заинтересовани страни проведе Сдружението с нестопанска цел „Местната инициативна рибарска група“ /СНЦ МИРГ/ – Поморие. Тя се състоя в базата на Рибарско пристанище – Поморие.

Прочети още...
Категория:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.020 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА РИБОЛОВА С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ ИЛИ ИЗВЪН НЕГО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие"

Прочети още...
Категория:

Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 18.07.2018 г. СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ“ и Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-84/18.07.2018 г. и Споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МДР-ИП-01-85/18.07.2018 г.).

Стратегията за водено от общностите местно развитие получава подкрепа в размер на 3 411 660,00 лв. от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство. Одобрената безвъзмездна финансова помощ ще бъде договорена чрез процедури за подбор на проекти, в които могат да участват потенциални бенефициенти - ЮЛ по ТР опериращи в сектор рибарство и аквакултури, ЮЛНЦ и Община Поморие.

Стратегията ще се изпълнява на територията на Община Поморие.

Прочети още...
Категория: