Местна инициативна рибарска група

Новини

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ в бюджета на програмата е 16 872 000 лв.

Максималният интензитет на БФЗ е 50 % за МСП (малки и средни предприятия) и 30 % за големи предприятия.

Проектите по Програма за морско дело и рибарство ще подпомагат приоритетно отглеждането на ​африкански сом, европейски сом, бяла риба, черна мида, калкан, ципура, лаврак, дъгова пъстърва.

Допустими целеви групи:

Сектор „Рециркулационни системи“

Целева група за подпомагане за изграждането са кандидати с намерение за изграждане на нови рециркулационни стопанства, както и кандидати собственици на съществуващи рециркулационни стопанства, кандидатстващи за модернизация и/или разширяване на същите.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

Целева група за подпомагане са кандидати собственици на съществуващи стопанства в сектор “Аквакултури” и на кандидати с намерение за изграждане на нови такива, с изключение на рециркулационни стопанства.

 

Допустими кандидати:

Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които отговарят на следните основни изисквания:

- да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА.

- да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) (в случай, че кандидатите са съществуващи ферми/стопанства).

- да са микро, малко, средно или голямо предприятие със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро.


Допустими разходи:

- за строително-монтажни работи.

- за закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция.

- за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери).

- за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение.

- за закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация.

- за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обекта за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол.

- за закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.

- за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта.

- за сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта.

- за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти - до 1% от стойността на инвестицията.

- за обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства.

- за обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция - до 1% от стойността на инвестицията.

- за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд.

- за специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството.


Недопустими дейности:

В настоящия прием не е допустимо за финансиране възстановяването на съществуващите изкуствени водоеми, използвани за аквакултури, чрез премахване на дънните утайки или инвестиции, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки.


С приоритет се подпомагат следните кандидати и проекти:

→ Микро и малки предприятия.

→ С проекта да се създадат минимум 6 работни места.

→ За предходните три години поне 50% от приходите на кандидата са от аквакултурно производство.

→ Имат за цел подобряване на енергийната и/или ресурсната ефективност.

→ Подобряване на безопасността и условията на труд.

→ Модернизация или инвестиция в репродуктивно-производствения процес.

→ Цялата инвестиция е насочена в отглеждане на видове с много добър пазарен потенциал.

→ Включва иновации в стопанството.


Максимален срок на проекта e до 18 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР и до 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР.