Местна инициативна рибарска група

Новини

Стартира приемът на проекти по мярка 4.2 "Изпълнение на стратегиите за ВОМР" - 18/08/2017

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”.

С прилагането на мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ се цели повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места, подпомагане на трудовата мобилност в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболова и аквакултурите.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 34 107 073, 83 лева.

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности на публични бенефициенти и до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности на частни бенефициенти.

Максималният размер на БФП за еднофондова стратегия, прилагана от Местна инициативна рибарска група (МИРГ), финансирана единствено със средства от ЕФМДР, е 3 911 660 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е в размер до левовата равностойност на 200 000 евро за проекти, финансирани със средства от ЕФМДР.

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са:

МИРГ, която има сключен административен договор за предоставяне на БФП по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегиите за ВОМР“, или новосъздадена МИРГ въз основа на подписан административен договор за предоставяне на БФП по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“.

Допустими за финансиране са следните дейности:

  • добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;
  • подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури;
  • подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;
  • насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури;
  • засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.


Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата е публикуван ТУК.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 15 ноември 2017 г.