Местна инициативна рибарска група

Нормативни документи

ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

new logos PMDR bgОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

МИРГ „ПОМОРИЕ“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
15.10.2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.

Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 18.07.2018 г. СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ“ и Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-84/18.07.2018 г. и Споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МДР-ИП-01-85/18.07.2018 г.).

Стратегията за водено от общностите местно развитие получава подкрепа в размер на 3 411 660,00 лв. от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство. Одобрената безвъзмездна финансова помощ ще бъде договорена чрез процедури за подбор на проекти, в които могат да участват потенциални бенефициенти - ЮЛ по ТР опериращи в сектор рибарство и аквакултури, ЮЛНЦ и Община Поморие.

Стратегията ще се изпълнява на територията на Община Поморие.

Прочети още...