Местна инициативна рибарска група

Нормативни документи

Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 18.07.2018 г. СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ“ и Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-84/18.07.2018 г. и Споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МДР-ИП-01-85/18.07.2018 г.).

Стратегията за водено от общностите местно развитие получава подкрепа в размер на 3 411 660,00 лв. от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство. Одобрената безвъзмездна финансова помощ ще бъде договорена чрез процедури за подбор на проекти, в които могат да участват потенциални бенефициенти - ЮЛ по ТР опериращи в сектор рибарство и аквакултури, ЮЛНЦ и Община Поморие.

Стратегията ще се изпълнява на територията на Община Поморие.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите, финансирани по Стратегията е 31.12.2023 г.

Договор МДР-ИП-01-84/18.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие е на стойност 500 000,00 лв. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде използвана за популяризиране на Стратегията и подхода „Водено от общностите местно развитие“, за администриране, за организиране на обучения за местни лидери, бенефициенти, лица от уязвими социални групи и др.

Този документ е създаден в рамките на АДБФП № МДР-ИП-01-84/17.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.002-0008 „Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.