Местна инициативна рибарска група

Обяви

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на 11.03.2022г.

 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ”

Адрес: гр. Поморие, ул.”Кубрат” №8; помещение №2, e-mail: office@mirg-pomorie.eu

тел: 0882420086; http: //mirg-pomorie.eu

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие”, гр. Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 11.03.2022г. от 11:00 часа на адреса на Сдружението гр. Поморие, ул. „Кубрат“ № 8, помещение 2, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2021г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2021г.
  3. Разни.

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в събранието на Общото събрание на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, ул. „Кубрат” № 8, помещение № 2

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.25 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе 1 (един) час по- късно на същата дата, място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 

Дата: 24.02.2022 г.

Град Поморие

Председател на Управителния съвет:

 Изтегли документа в PDF