Местна инициативна рибарска група

Обяви

Обява за информационна среща Бата-Косовец-14-15.09.2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Поморие, в качеството си на Бенефициент,
съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № МДР-4П-01-18/06.07.2017г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 "Повишаване на заетостта и териториално сближаване", Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001-0007 по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

О Р Г А Н И З И Р А
Информационен семинар и среща в c. Бата и с. Косовец

Целта на събитията е да бъде предоставена информация на заинтересованите лица за създаването на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) в рамките на подхода ВОМР, запознаване с подхода ВОМР, каква подготовка ще се реализира за създаването на МИРГ, респективно какви са възможностите за териториално развитие и необходимостта от разработване на „Стратегия за Водено от общността местно развитие” .

Мероприятията ще се проведат както следва:

  • 14.09.2017 г. - Сграда на Кметство с. Бата - Информационен семинар по прилагане на подхода ВОМР от ПМДР и местно икономическо развитие.
  • 15.09.2017 г. - Сграда на Кметство с. Косовец - Информационна среща.

 

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!


Този документ е създаден в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-4П-01-18/06.07.2017г., по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001-0007 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.