Местна инициативна рибарска група

Обяви

Обява за информационна среща Поморие-Ахелой-12-13.09.2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Поморие, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № МДР-4П-01-18/06.07.2017г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 "Повишаване на заетостта и териториално сближаване", Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001-0007 по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

О Р Г А Н И З И Р А

Информационни дни, срещи и семинар в гр. Поморие и гр. Ахелой

Целта на събитията е да бъде предоставена информация на заинтересованите лица за създаването на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) в рамките на подхода ВОМР, запознаване с подхода ВОМР, каква подготовка ще се реализира за създаването на МИРГ, респективно какви са възможностите за териториално развитие и необходимостта от разработване на „Стратегия за Водено от общността местно развитие” .

 

Мероприятията ще се проведат както следва:

  • 12.09.2017г. – гр. Поморие, ул. Солна 5, Зала 2 – Информационен ден за разясняване на подхода ВОМР и планиране на СМР на територията на Община Поморие.
  • 13.09.2017г. – Сграда на читалището гр. Ахелой - Информационен ден за разясняване на подхода ВОМР и планиране на СМР на територията на Община Поморие.

 

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!


Този документ е създаден в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-4П-01-18/06.07.2017г., по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001-0007 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.