Местна инициативна рибарска група

Обяви

Покана за Учредително събрание на "МИРГ Поморие"- 13.10.2017

На 13.10.2017 година от 16.00 часа в в гр. Поморие, ул. „Кубрат” №8, помещение № 2, ще се проведе Учредително събрание на СНЦ „МИРГ Поморие” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел „МИРГ Поморие”
  2. Вземане на решение за приемане на устав на сдружение с нестопанска цел „МИРГ Поморие”;
  3. Избор на органи на управление на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Поморие”;
    3.1. Избор на Управителен съвет;
    3.2. Избор на Председател на Управителния съвет;
  4. Разни.

Договор № МДР- 4П -01-18/06.07.17 между Община Поморие и УО на ПМДР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от ПМДР 2014-2020 година.