Местна инициативна рибарска група

Обяви

Информационен ден с.Косовец 15.09.2017

Подходът ВОМР в рамките на ПМДР, съдържаща подтеми за информация и дискусия 

Информационен ден съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № МДР-4П-01-18/06.07.2017г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 "Повишаване на заетостта и териториално сближаване", Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001-0007 по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

с.Косовец 15.09.2017г.

Тема: Подходът ВОМР в рамките на ПМДР

Целта на събитието е да бъде предоставена информация на заинтересованите лица за създаването на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) в рамките на подхода ВОМР, запознаване с подхода ВОМР, каква подготовка ще се реализира за създаването на МИРГ, респективно какви са възможностите за териториално развитие и необходимостта от разработване на „Стратегия за Водено от общността местно развитие”.

Тема: Подходът ВОМР в рамките на ПМДР, съдържаща подтеми за информация и дискусия както следва:

1. Официално одобрение на ПМДР.

2. Период 2007 – 2013 – Рибарски области и инициативни групи.

3. Приоритет 4. Повишаване на заетостта и териториално сближаване от ПМДР.

4. Критерии за избор на рибарски райони.

5. Допустими дейности за подготвително подпомагане.

6. МИРГ – Дефиниция, изисквания за регистрация и задачи.

7. Разпределение на бюджета и обхват на стратегиите.

8. Дискусия.