Местна инициативна рибарска група

Обяви

Информационна конференция Поморие-29.09.2017

Тема: Възможности за прилагане на подходът ВОМР в рамките на ПМДР

Информационна конференция съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № МДР-4П-01-18/06.07.2017г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 "Повишаване на заетостта и териториално сближаване", Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001-0007 по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

Гр. Поморие 29.09.2017г.

Тема: Възможности за прилагане на подходът ВОМР в рамките на ПМДР

Целта на събитието е да бъде предоставена информация на заинтересованите лица за създаването на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) и възможностите, които се предлагат в рамките на подхода ВОМР, респективно какви са възможностите за териториално развитие и необходимостта от разработване на „Стратегия за Водено от общността местно развитие”.

Тема: Възможности за прилагане на подходът ВОМР в рамките на ПМДР, съдържаща подтеми за информация и дискусия както следва:

1. Прилагане на подхода ВОМР в рамките на ПМДР за период 2007-2013г..

2. Примери за добри практики и проекти реализирани до момента на територията на рибарската област.

3. Примери за добри практики и проекти реализирани до момента на територията на други рибарски области, включително и в чужбина.

4. Допустими дейности съгласно Условията за кандидатстване на ПМДР.

5. Допустими дейности съгласно глави I, II и IV от дял V на Регламент (ЕС) № 508/2014, с изключение на членове 66 и 67.

6. Дискусия.