Местна инициативна рибарска група

Обяви

Работна среща за консултиране Поморие-5.10.2017

Тема: Информационна среща за консултиране с местната общност във връзка с процеса на планиране на СМР на територията на Община Поморие, съдържаща подтеми за информация и дискусия

Работна среща за консултиране съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № МДР-4П-01-18/06.07.2017г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 "Повишаване на заетостта и териториално сближаване", Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001-0007 по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

гр. Поморие 05.10.2017г.

Тема: Работна среща за консултиране с местната общност във връзка с процеса на планиране, реализиране и управление на СВОМР на територията на Община Поморие

Целта на събитието е да бъде предоставена консултация на заинтересованите лица за създаването на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) в рамките на подхода ВОМР.

Тема: Информационна среща за консултиране с местната общност във връзка с процеса на планиране на СМР на територията на Община Поморие, съдържаща подтеми за информация и дискусия както следва:

1. Процесът на планиране на СВОМР.

2. Процесът на управление на СВОМР.

3. Процесът на реализиране на СВОМР.

4. Стратегическа рамка за развитие на територията.

5. Проект на План за действие на СВОМР.

6. Проект на Финансов план на СВОМР.