Местна инициативна рибарска група

Обяви

УДЪЛЖАВАНЕ ПЕРИОДА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ МИРГ ПОМОРИЕ

На основание Раздел 4 от Вътрешните правила на СНЦ „МИРГ – Поморие“ и Указания от УО на ПМДР 2014-2020г. във връзка с изпълнението на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ПМДР, както и чл. 11 от Споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-85, СНЦ МИРГ Поморие кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти – оценители, като удължава периода за прием на заявления за участие в процедурата.

Периода за прием на Заявления за участие в процедура за избор на външни експерти – оценители на проекти към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИРГ Поморие е с начална дата 15.08.2019г. и крайна дата 09.09.2019г.