Местна инициативна рибарска група

Обяви

Обява за прием на проектни предложения

по процедура № BG14MFOP001-4.020 МИРГ Поморие "Mярка 2 Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие““ към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ”

Местна инициативна рибарска група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG14MFOP001-4.020 МИРГ Поморие "Mярка 2 Диверсификацията в рамките на риболова или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a4263b68-6bec-4181-bb38-f971458cc732

 

Отваряне и изтегляне на обявата:

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ