Местна инициативна рибарска група

Обяви

Покана за свикване на Общото събрание на Сдружение "МИРГ Поморие"

Управителният съвет на Сдружение "МИРГ Поморие", гр.Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 13.02.2020г. от 16:00часа на адреса на Сдружението гр.Поморие, Рибарско пристанище, ул.Кубрат №8, помещение 2, при следния дневен ред:

ВИЖ ПОКАНАТА