Местна инициативна рибарска група

Обяви

Информационен ден във връзка със стратегията за „Водено от общностите местно развитие“

СНЦ „Местна инициативна рибарска група Поморие“ организира Информационен ден във връзка със стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ МИРГ Поморие

С дневен ред: Среща с бенефициенти и други заинтересовани страни за представяне на пакет документи за кандидатстване по мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“

Мероприятието ще се проведе както следва:

29.09.2020г. (вторник) от 14:30 ч. гр. Поморие, Рибарско пристанище Поморие;
ул. „Кубрат“ № 8

Присъствието е желателно!
Заповядайте!

Плакат