Местна инициативна рибарска група

Обяви

УС на МИРГ-Поморие свиква Общо събрание

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие”, гр. Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 29.09.2020г. от 16:00 часа на адреса на Сдружението гр. Поморие, ул. Кубрат № 8, помещение 2, при следния дневен ред:

1. Обсъждане, одобрение и утвърждаване на предстоящо искане за промена в
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИРГ Поморие“;
2. Разглеждане, обсъждане, одобрение и приемане на предложение за
участие в „Асоциация на Българските Местни Инициативни Рибарски Групи“;
3. Обсъждане и одобрение на Програма за дейността и бюджет за дейността
на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2021г.
4. Разни

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в събранието на Общото събрание на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр.Поморие, община Поморие, област Бургас, ул. „Кубрат” № 8, помещение № 2

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.25 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе 1 (един) час по- късно на същата дата, място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

ПОКАНА