Местна инициативна рибарска група

Обяви

Покана за Общо събрание на "МИРГ-Поморие"

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие”, гр. Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 09.11.2020г. от 16:00 часа на адреса на Сдружението гр. Поморие, ул. Кубрат № 8, помещение 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на окончателен вариант на изменение в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИРГ Поморие“, ведно с всички направени предложения за допълнение;

2. Разни

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в събранието на Общото събрание на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр.Поморие, община Поморие, област Бургас, ул. „Кубрат” № 8, помещение № 2

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.25 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе 1 (един) час по- късно на същата дата, място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.