Местна инициативна рибарска група

Обяви

Покана за редовно събрание на Общото събрание

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие”, гр. Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 23.02.2021г. от 16:00 часа на адреса на Сдружението гр. Поморие, ул. „Кубрат“ № 8, помещение 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2020г.;

2. Приемане на годишен финансов отчет на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2020г.;

3. Разглеждане в ОС на постъпило заявление, както следва:
Постъпило заявление от Христо Георгиев Бургазлиев в качеството му на председател и представляващ СНЦ „ДЖЕТ КЛУБ ПОМОРИЕ“ за приемане на СНЦ „ДЖЕТ КЛУБ ПОМОРИЕ“ за член на СНЦ „МИРГ Поморие“;

4. Упълномощаване на Председателя на колективния управителен орган на СНЦ „МИРГ Поморие“ да подаде заявление за промяна на споразумение за управление на Стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-85/18.07.2018г. поради промяна в състава на колективния върховен орган на основание чл. 14,ал.1 т. 2 от Споразумение за управление на СВОМР №
МДР-ИП-01-85/18.07.2018г.;

5. Разни.

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в събранието на Общото събрание на Сдружението.
Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, ул. „Кубрат” № 8, помещение № 2

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.25 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе 1 (един) час по- късно на същата дата, място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове.

С уважение, Иван Алексиев Председател на СНЦ "МИРГ Поморие"