Местна инициативна рибарска група

Начало

Покана за Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие”, гр. Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 12.02.2024г. от 17:00 часа на адреса на Сдружението при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2023г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2023г.
  3. Решение за даване на съгласие за кандидатстване и реализиране на проект по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” и включване в местно партньорство, решение за определяне партньори и на водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта, както и представител на СНЦ МИРГ Поморие в партньорството по проекта, който да подпише споразумението за партньорство
  4. Разни.
Прочети още...

Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и

Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” за разширяване на територията на Местна инициативна рибарска група Поморие

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

на територията на общините Поморие, Несебър и Руен

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури”, вид дейност „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”

Прочети още...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.125 „ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, И СМЕКЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА"


mdrмярка 3 от СВОМР на МИРГ „Поморие“

18.04.2023 г.
Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.125 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“, мярка 3 от СВОМР на МИРГ „Поморие“.

Цели

Прочети още...

МИРГ Поморие в подкрепа на местни сдружения и бизнес

339092307 1281169419149399 6553571665979736623 n

Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ „Местна инициативна рибарска група – Поморие“ даде възможност за изпълнение на проекти в подкрепа на местни сдружения и бизнес. Кандидатите получиха одобрение на проектните си предложения и вече са подписани договорите за финансиране, свързани с подобряване качеството на живот, на екологичните дадености и диверсификацията на рибарството.

Проектът на Ловно рибарско дружество „Гларус” предвижда реконструкция и преустройване на съществуващата сграда, собственост на дружеството, намираща се в центъра на гр. Поморие, с цел превръщането й в образователен/експозиционен център за представяне на морското културното наследство на територията на община Поморие. Проектът ще се изпълнява по Процедура № BG14MFOP001-4.060 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“.

Прочети още...

ДЕСЕТ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СА ПЛАНИРАНИ ДА СТАРТИРАТ ТАЗИ ГОДИНА

mdr

20.03.2023 г.
През настоящата година планираме да открием приеми по десет процедури от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. Това обяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев и ръководител на Управляващия орган на ПМДРА по време на първото заседание на Комитета за наблюдение, с което бе обявено и официалното стартиране на Програмата за периода 2021-2027 г. Нейният общ бюджет е 121 349 569 млн. евро (малко над 237 млн. лева) безвъзмездна финансова помощ, като разпределеният финансов ресурс от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер на 84 944 698 млн. евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 36 404 871 млн. евро или 30% от бюджета.

Прочети още...