Местна инициативна рибарска група

Начало

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие” свиква редовно събрание на Общото събрание на 06.03.2023г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие”, гр. Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 06.03.2023г. от 11:00 часа на адреса на Сдружението гр. Поморие, ул. „Кубрат“ № 8, помещение 2, при следния дневен ред:

 

1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2022г.

2. Приемане на годишен финансов отчет на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2022г.

3. Разни.

Прочети още...

Kандидатстване по програмата на BlueInvest - BlueInvest Readiness Assistance

Уважаеми госпожи и господа,

Напомняме, че наближава крайният срок за кандидатстване по програмата на BlueInvest - BlueInvest Readiness Assistance.

BlueInvest Readiness Assistance е ексклузивна програма за обучение за стартиращи фирми и МСП от ЕС с висок потенциал с иновативни и устойчиви продукти и решения за синята икономика.

Прочети още...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.125 „ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, И СМЕКЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА“

new logos PMDR bgмярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“
Прочети още...

ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура № BG14MFOP001-4.118 МИРГ Поморие " Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ ,,Поморие““ към Стратегията за водено от общностите местно разв

ОБЯВА

за прием на проектни предложения

по процедура № BG14MFOP001-4.118 МИРГ Поморие " Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ ,,Поморие““ към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ”

 

  1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
  2. Микро, малки и средни предприятия, които са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и имат седалище на територията на действие на МИРГ „Поморие“;
  1. Представители на сектор „Рибарство“, на територията на МИРГ „Поморие“, регистрирани по реда на Закона за рибарство и аквакултури, които притежават валидно Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
Прочети още...